Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov – Universal Media, s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia
2. Definícia pojmov
3. Zásady spracovania a bezpečnosť Osobných údajov
4. Prečo vase Osobné údaje spracovávame?
5. Práva dotknutých osôb

1. Úvodné ustanovenia
Spoločnosť Universal Media, s.r.o. je organizáciou s tradíciou v oblasti poskytovania práce/brigád ľuďom pôsobiacim na trhu práce. Spoločnosť Universal Media, s.r.o. si kladie za cieľ chrániť vaše súkromie. Chceme, aby ste si mohli byť istí, že s vašimi osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s našimi povinnosťami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov. Radi by sme Vás preto informovali o skutočnostiach týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
Spoločnosť Universal Media, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Universal Media, s.r.o. je prevádzkovateľom osobných údajov. Universal Media, s.r.o. vydáva tento dokument, ktorý v sebe zahŕňa základné zásady spracúvania osobných údajov pri poskytovaní služieb prostredníctvom internetovej stránky www.tophostesky.sk (ďalej len „Internetová stránka). Universal Media, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie tohto dokumentu, pričom o zmenách bezodkladne informuje svojich obchodných partnerov formou zverejnenia zmien na Internetových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Všetky práva výslovne neupravené v tomto dokumente sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami Universal Media, s.r.o. a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Tento dokument je v súlade s platnými ustanoveniami:  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“),  Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Zákon“),  Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov  Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov Zásady spracovania osobných údajov sú stále dostupné na internetovej stránke www.tophostesky.sk. 

2. Definícia pojmov
Osobný údaj/osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby; Dotknutá osoba je osoba ktorej sa osobný údaj týka. Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu; Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa; Klient je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby spoločnosti Universal Media, s.r.o.; klientom je aj fyzická osoba, ktorá uchádza o zamestnanie. Obchodný partner je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva naše služby za účelom nájsť vhodného zamestnanca/brigádnika. Obchodný partner je registrovaným klientom našej spoločnosti. Záujemca o prácu je výlučne fyzická osoba, ktorá využíva naše služby a to najmä v záujme nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. Životopis  je zhrnutie osobných údajov o Záujemcovi o prácu. Dotazník je zhrnutie osobných údajov o Záujemcovi o prácu. Databáza životopisov/dotazníkov je databázou obsahujúcou Životopisy/dotazníky Záujemcami o prácu. Služby predstavujú produkty, ktoré Universal Media, s.r.o. poskytuje Obchodným partnerom a Záujemcom o prácu. Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu z hľadiska spracovania osobných údajov patrí: možnosť prostredníctvom Webovej stránky/FB stránky odpovedať resp. reagovať na zverejnenú pracovnú ponuku alebo krátkodobú brigádu formou zaslania mailu s uvedením celého mena, veku, výšky, konfekčnej veľkosti, skúseností s brigádami a uvedením telefónneho čísla a mailovej adresy. Medzi Služby poskytované Obchodným partnerom z hľadiska spracovania osobných údajov patrí: sprístupniť telefónne čísla konkrétnych zamestnancov. Spracúvaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, spracovanie, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, likvidácia. Sprístupňovaním osobných údajov je oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva. Súhlasom dotknutej osoby je slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Súhlas sa preukazuje čestným vyhlásením toho, kto poskytol osobné údaje do informačného systému, alebo iným hodnoverným spôsobom. Písomný Súhlas sa preukazuje dokladom, ktorý potvrdzuje poskytnutie Súhlasu. Dôkaz o Súhlase obsahuje najmä údaj o tom, kto Súhlas poskytol, komu sa tento Súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov a čas platnosti

3. Zásady spracovania a bezpečnosť Osobných údajov
Osobné údaje musia byť:  spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“),  získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi („obmedzenie účelu“),  primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov“),  správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť“),  uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú („minimalizácia uchovávania“),  spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení („integrita a dôvernosť“). Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s vyššie uvedenými zásadami a musí vedieť tento súlad preukázať („zodpovednosť“). Spracúvanie osobných údajov je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, k keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:  dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,  spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,  spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,  spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,  spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,  spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.   Prevádzkovateľ je ďalej povinný najmä:  pred začatím spracúvania osobných údajov vymedziť účel spracúvania osobných údajov; účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,  určiť podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby neobmedzil právo dotknutej osoby ustanovené zákonom, získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel, je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti,  zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,  zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely,  zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,  zlikvidovať v prípade anonymizovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil; po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky. Počas spracúvania osobných údajov na účely podľa predchádzajúcej vety je Prevádzkovateľ povinný ich označiť a anonymizovať.

4. Prečo vaše Osobné údaje spracovávame?
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:
1. Primárne spracovávame vaše osobné údaje za účelom uzatvorenia pracovnej zmluvy (Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o brigádnickej práci študenta, Zmluva o dielo) 2. Vaše osobné údaje budeme v plnom rozsahu spracovávať za účelom nahlásenia na sociálnu poisťovňu. 3. Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať pre klienta (obchodný partner) 4. Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať na účely výplat. 5. Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. 6. Vaše osobné údaje budem v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom plnenia našich daňových povinností podľa zákona č.  595/2003 Z. z. o Dani z príjmov.

5. Práva dotknutých osôb
  Prevádzkovateľ prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie uvedené v článkoch 13 a 14 Nariadenia a všetky oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 Nariadenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to najmä v prípade informácií určených osobitne dieťaťu. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, vrátane v prípade potreby elektronickými prostriedkami. Ak o to požiadala dotknutá osoba, informácie sa môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že sa preukázala totožnosť dotknutej osoby iným spôsobom. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:  účely spracúvania;  kategórie dotknutých osobných údajov;  príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;  ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;  existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;  právo podať sťažnosť dozornému orgánu;  ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;  existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. Dotknutá osoba je oprávnená požiadať spoločnosť Universal Media, s.r.o. o vymazanie svojich osobných údajov. Všetky súhlasy na spracúvanie osobných údajov poskytnuté spoločnosti Universal Media, s.r.o. sú odvolateľné. Vašu žiadosť pošlite na e-mailovú adresu: info@tophostesky.sk Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť na dozorný orgán. V prípade otázok prosím kontaktovať zodpovednú osobu za spracúvanie osobných údajov:

Ing. Mária Matúšková, PhD, e-mail: info@tophostesky.sk

Cookies
Tento web používa súbory cookies, používaním webu s tým vyjadrujete súhlas.

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie?
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

V Žiline, dňa  21.05.2018
Ing. Mária Matúšková, PhD
executive manager