Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov – TOP Hostesky, s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia
2. Definícia pojmov
3. Zásady spracovania a bezpečnosť Osobných údajov
4. Prečo vase Osobné údaje spracovávame?
5. Práva dotknutých osôb
6. Cookies
7. Záverečné ustanovenia

1. Úvodné ustanovenia
Spoločnosť TOP Hostesky, s.r.o. so sídlom Mládežnícka 496/5, 01004 Žilina, Slovenská republika IČO: 52493504 DIČ: 2121038271 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vl.č. 72624/L (ďalej
v texte aj ako TOP Hostesky, s.r.o.“) je organizáciou s tradíciou v oblasti poskytovania práce/brigád/príležitostných výkonov ľuďom pôsobiacim na trhu práce. Spoločnosť TOP Hostesky, s.r.o. si kladie za cieľ chrániť vaše súkromie. Chceme, aby ste si mohli byť istí, že s vašimi osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s našimi povinnosťami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov. Radi by sme Vás preto informovali o skutočnostiach týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov našou spoločnosťou. Tieto zásady upravujú práva a povinnosti osoby poskytujúcej osobné údaje ako dotknutej osoby a spoločnosti TOP Hostesky, s.r.o. ako prevádzkovateľa TOP Hostesky, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
TOP Hostesky, s.r.o. vydáva tieto zásady, ktorý v sebe zahŕňa základné zásady spracúvania a ochrany osobných údajov pri poskytovaní svojich služieb, vrátane poskytovania svojich služieb
prostredníctvom internetovej stránky www.tophostesky.sk (ďalej v texte aj ako „Internetová stránka“) a sociálnych účtov spoločnosti. TOP Hostesky, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto zásad, pričom o zmenách bezodkladne informuje dotknuté formou zverejnenia zmien na Internetových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť.
Všetky práva výslovne neupravené v tomto dokumente sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami TOP Hostesky, s.r.o. a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Tento dokument je v súlade s platnými ustanoveniami:
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“),
• Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Zákon“),
• Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov Zásady spracovania osobných údajov sú stále dostupné na internetovej stránke www.tophostesky.sk.

2. Definícia pojmov
Osobný údaj/osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora , ako je napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú .
Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa; Klient je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby spoločnosti TOP Hostesky, s.r.o.; klientom je záujemca o prácu a obchodný partner.
Obchodný partner je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva naše služby za účelom nájsť vhodného zamestnanca/brigádnika alebo poskytovateľa príležitostnej činnosti. Obchodný partner je registrovaným klientom našej spoločnosti. Záujemca o prácu je výlučne fyzická osoba, ktorá využíva naše služby a to najmä v záujme nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť alebo vykonávať príležitostnú činnosť.
Životopis je zhrnutie osobných údajov o Záujemcovi o prácu formou Záujemcom o prácu vypracovaného dokumentu, vrátane príloh.
Dotazník je zhrnutie osobných údajov o Záujemcovi o prácu vo formulári predloženom spoločnosťou TOP Hostesky, s.r.o., vrátane príloh.
Databáza životopisov/dotazníkov je databázou obsahujúcou Životopisy/dotazníky Záujemcami o prácu.
Služby predstavujú produkty, ktoré TOP Hostesky, s.r.o. poskytuje Obchodným partnerom a Záujemcom o prácu. Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu z hľadiska spracovania osobných údajov patrí najmä možnosť prostredníctvom Internetovej stránky/sociálnych účtov odpovedať resp. reagovať na zverejnenú pracovnú ponuku, príležitostný výkon alebo krátkodobú brigádu formou zaslania mailu s uvedením celého mena, veku, výšky, konfekčnej veľkosti, skúseností s brigádami a uvedením telefónneho čísla a mailovej adresy a možnosť registrovať sa osobne alebo na internetovej stránke ako záujemca o prácu odoslaním vyplneného dotazníka alebo životopisu a možnosť byť zaradený do databázy životopisov/dotazníkov .
Spracúvaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, spracovanie, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, likvidácia.
Sprístupňovaním osobných údajov je oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva.
Súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný a zrozumiteľný prejav vôle vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
Súhlas sa preukazuje vyhlásením alebo potvrdzujúcim úkonom toho, kto poskytol osobné údaje do informačného systému, alebo iným hodnoverným spôsobom. Písomný súhlas sa preukazuje písomným dokladom, ktorý potvrdzuje poskytnutie súhlasu.

3. Zásady spracúvania a bezpečnosť Osobných údajov
Osobné údaje musia byť:
• spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“),
• získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi („obmedzenie účelu“),
• primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov“),
• správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť“),
• uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú („minimalizácia uchovávania“),
• spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení („integrita a dôvernosť“). Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s vyššie uvedenými zásadami a musí vedieť tento súlad preukázať („zodpovednosť“). Spracúvanie osobných údajov je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, k keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
• dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
• spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
• spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
• spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
• spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. Prevádzkovateľ je ďalej povinný najmä:
• pred začatím spracúvania osobných údajov vymedziť účel spracúvania osobných údajov; účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
• určiť podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby neobmedzil právo dotknutej osoby ustanovené zákonom, získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel, je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti,
• zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,
• zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely, • zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
• zlikvidovať v prípade anonymizovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil; po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky. Počas spracúvania osobných údajov na účely podľa predchádzajúcej vety je Prevádzkovateľ povinný ich označiť a anonymizovať.

4. Prečo vaše Osobné údaje spracovávame?
Osobné údaje spracúvame v rozsahu, v ktorom sú nám poskytnuté v dotazníku/životopise elektronicky alebo písomne a/alebo inej elektronickej, písomnej či telefonickej komunikácii s klientom v rozsahu nasl. na účely:
a) vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy a uzatvorenie zmluvy (Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o brigádnickej práci študenta, Zmluva o dielo, Dohoda o vykonávaní príležitostných činností)
b) plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy, najmä vyplatenie odmeny zo zmluvy, prihlásenie na sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu, komunikáciu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ak je to potrebné
c) splnenie daňových povinností vyplývajúcich zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, prípadne zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
d) posúdenie, spracúvanie a uloženie v databáze životopisov/dotazníkov pre možnosť uzatvorenia zmluvy
e) reklamné a propagačné účely pre potreby reklamy a propagácie poskytovaných služieb spoločnosťou TOP Hostesky, s.r.o., najmä zverejnenie fotografie na internetovej stránke a sociálnych účtoch TOP Hostesky, s.r.o.
Osobné údaje spracúvame na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy podľa §13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov. Pokiaľ klient neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu a poskytnúť mu služby resp. nadobudnúť práva a plniť povinnosti s ňou spojené, ktoré klient požaduje. Spracúvanie osobných údajov je v tejto súvislosti nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je klient, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti klienta.
Osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a súvisiacich právnych predpisov vrátane medzinárodných právnych predpisov a zmlúv, ktorými je viazaná Slovenská republika.
Sprostredkovateľovi, ktorý poskytuje účtovné služby a IT služby (programovanie, správa softwéru) resp. iné služby poskytujeme osobné údaje len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov a zo zmluvy.
Osobné údaje na účel zaradenia do databázy životopisov/dotazníkov a na účely reklamy a propagácia poskytovaných služieb spoločnosťou TOP Hostesky, s.r.o. spracúva spoločnosť TOP Hostesky, s.r.o. na základe §13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov, teda na základe súhlasu klienta.
Klient osobitne pred prvým poskytnutím osobných údajov pred odoslaním dotazníka alebo životopisu elektronicky odškrtnutím ikony alebo písomne svojím podpisom na dohode/zmluve alebo formulári môže udeliť svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel ich posúdenia, spracúvania a uloženia v databáze životopisov/dotazníkov pre možnosť uzatvorenia zmluvy a na reklamný a propagačný účel, najmä zverejnenia jeho fotografie na internetovej stránke a sociálnych účtoch TOP Hostesky, s.r.o..
Osobné údaje spracúvame a uchovávame po dobu 10 rokov odo dňa ich poskytnutia Po uplynutí tejto doby budú vymazané alebo anonymizované.

5. Cookies
Spoločnosť TOP Hostesky, s.r.o. s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetovej stránky používa cookie súbory tzv. cookies.
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách klienta prehliadajúceho si stránku (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
Spoločnosť TOP Hostesky, s.r.o. používa súbory cookies na internetovej stránke na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetovej stránky.
S používanim cookie súborov klient ako návštevník internetovej stránky môže vyjadriť svoj súhlas odškrtnutím samostatnej ikonky. Môže vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby im znemožnil ich ukladanie. Súbory cookie klient ako navštevník internetovej stránky môže kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti nastavenia sú dostupné na stránke aboutcookies.org.

6. Práva klientov ako dotknutých osôb
Klient má právo požadovať od spoločnosti TOP Hostesky, s.r.o. prístup k osobným údajom týkajúcich sa ho, t.j. získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
• účely spracúvania
• kategórie dotknutých osobných údajov
•príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie
• ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie
• existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; • právo podať sťažnosť dozornému orgánu
• ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, informácieo ich zdroji;
• existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

Klient má právo na opravu osobných údajov, t.j. na to, aby spoločnosť TOP Hostesky, s.r.o. bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
Klient je oprávnený požiadať spoločnosť TOP Hostesky, s.r.o. o vymazanie svojich osobných údajov.
Klient má právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov.
Klient má právo namietať spracúvanie osobných údajov. Klient má osobitne právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, ďalej sa osobné údaje na účel priameho marketingu nesmú spracúvať. Klient má právo na prenosnosť osobných údajov, t.j. získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a sú splnené zákonom stanovené podmienky.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov má klient právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Spoločnosť TOP Hostesky, s.r.o. je povinná oznámiť opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných klientovi.
Spoločnosť TOP Hostesky, s.r.o. je ďalej povinná oznámiť bez zbytočného odkladu klientovi porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
Svoje práva v súvislosti s ochranou osobných údajov si klient môže uplatniť kontaktovaním TOP Hostesky, s.r.o.. na e-mailovej adrese: info@tophostesky.sk resp. na adrese sídla TOP Hostesky, s.r.o..
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Klient má právo podať návrh na začatie konania na /rad na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnieva, že je priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok spojených so spracúvaním a ochranou osobných údajov prosím kontaktovať
Ing. Mária Matúšková, PhD, e-mail: info@tophostesky.sk, tel. 0903809968


7. Záverečné ustanovenia
Klient pred prvým poskytnutím osobných údajov pred odoslaním dotazníka alebo životopisu elektronicky odškrtnutím ikony alebo písomne svojím podpisom na dohode/zmluve alebo formulári výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom týchto zásad o spracúvaní a ochrane osobných údajov, že tieto sú vyjadrené v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a že ich obsahu porozumel bez výhrad.
Klient osobitne pred prvým poskytnutím osobných údajov pred odoslaním dotazníka alebo životopisu elektronicky odškrtnutím samostatnej ikony alebo písomne svojím podpisom na dohode/zmluve alebo formulári môže podľa týchto zásad udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel ich posúdenia, spracúvania a uloženia v databáze životopisov/dotazníkov pre možnosť uzatvorenia zmluvy a na reklamný a propagačný účel, najmä zverejnenia jeho fotografie na internetovej stránke a sociálnych účtoch TOP Hostesky, s.r.o..

Tieto zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ..............................20.5.2018